ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08
"УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ"

В момента има 0 активни потребители.

Вход Регистрация    
Регистрация
в системата за Управление на проекти за научна дейност със средства от държавния бюджет

   
Всички полета отбелязани със * са задължителни!
   
Електронна поща *
Име, Фамилия *
Катедра *
 
  нова картинка
 
Попълнете тук кода от картинката! *
 

Настоящата система е изготвена с финасовата помощ на Европейския социален фонд. ТУ-Габрово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме за официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката.